ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการซาบีแอพ

ข้อกำหนดในการใช้ซอฟต์แวร์ซาบีแอพ

ข้อตกลงทางกฎหมาย

นี่คือข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ thePass Kft (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ซาบีแอพ) เกี่ยวกับการใช้บริการซาบีแอพซึ่งคุณเป็นผู้ขอใช้บริการ

"คุณ" หมายถึงบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยนิติบุคคลซึ่งลงทะเบียนไว้บนเว็บไซต์ของระบบการจัดการการจองซาบีแอพ

ในที่นี้ เราเรียกเว็บไซต์นี้รวมถึงโปรแกรมที่เราให้บริการว่า "แอพพลิเคชัน"
กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างถี่ถ้วนก่อนใช้บริการ คุณยินยอมที่จะผูกพันทางกฎหมายตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกอ้างถึงทั้งหมดด้วยการเข้าถึงหรือใช้บริการ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ผู้ที่สมัครรับบริการของเราและพนักงานของผู้ที่สมัครรับบริการซึ่งได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงโปรแกรมจัดการการจองเป็น “พนักงาน” ทั้งหมดจะถูกเรียกว่า “ลูกค้า” และลูกค้าของผู้ที่สมัครรับบริการที่ใช้บริการของเรา (เช่น ผู้ที่จองที่พักของลูกค้าของเราผ่านหน้าสำหรับการจองห้องพักที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หลักของลูกค้า) จะถูกเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” 

ซาบีแอพสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยงแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่อ้างถึงทั้งหมดในเอกสารนี้เมื่อใดก็ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เราจะแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลตามข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณสามารถยกเลิกการรับบริการกับเราโดยไม่มีข้อผูกมัดเพิ่มเติม ยกเว้นยอดค้างชำระสำหรับรอบการชำระเงินที่คุณยกเลิกการรับบริการ บริการนี้มีไว้สำหรับใช้ในที่พักของคุณเองเท่านั้น คุณไม่สามารถขายต่อ ให้เช่า หรือส่งต่อให้แก่ผู้อื่นได้ไม่ว่าจะในทางใด ๆ ก็ตาม เว้นเสียแต่จะได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแอพพลิเคชันเท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

ซาบีแอพจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ จะไม่เผยแพร่ ขาย ให้เช่า เปลี่ยนแปลง ลบ หรือแจกจ่ายข้อมูลใด ๆ ที่คุณป้อนเข้าระบบ ซาบีแอพจะไม่เข้าดูข้อมูลที่คุณป้อนเข้าระบบ หากคุณต้องการความช่วยเหลือและเราต้องเข้าดูข้อมูลของคุณเพื่อแก้ไขปัญหา เราจะขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเข้าดูข้อมูล การยกเลิกสัญญาจะไม่มีผลต่อการสิ้นสุดของข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดนี้จนกว่าจะลบข้อมูลทั้งหมด

กรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในบบริการ รวมถึงข้อมูล สัญลักษณ์ เครื่องหมาย งานออกแบบ ภาพ ภาพถ่าย ไฟล์เสียง ไฟล์อื่น ๆ รวมถึงการเลือกและการจัดเรียงไฟล์เหล่านั้นทั้งหมดจะถูกเรียกว่า "เนื้อหา"

ซาบีแอพเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่สามารถปกป้องได้ของบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะงานออกแบบ งานศิลป์ ฟังก์ชัน และเอกสาร คุณไม่สามารถคัดลอก แก้ไข หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับต่อส่วนใด ๆ ของบริการที่ thePass Kft. เป็นเจ้าของ

การชำระเงิน

คุณไม่จำเป็นต้องซื้อบริการใด ๆ จากซาบีแอพ คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนหลังจากระยะการทดลองใช้หมดลง คุณสามารถเข้าดูใบแจ้งหนี้ได้ในแอพพลิเคชันในเมนูการตั้งค่า/การสมัครรับบริการ คุณมีเวลา 15 วันในการชำระค่าบริการ

ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการได้ไม่ว่าคุณจะใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้น เราจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว การที่คุณใช้แอพพลิเคชันอย่างต่อเนื่องหลังจากการเปลี่ยนแปลงถือเป็นการยอมรับค่าธรรมเนียมและค่าบริการใหม่หลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผล การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าบริการใด ๆ จะไม่มีผลในรอบการชำระเงินที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

การแก้ไขและยกเลิกการรับบริการ

ค่าบริการรายเดือนของคุณขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่คุณมีในบัญชี และจะถูกคำนวณในวันที่ออกใบแจ้งหนี้ วันแรกที่ออกใบแจ้งหนี้คือหนึ่งวันหลังจากระยะเวลาการทดลองใช้หมดลง วันที่ออกใบแจ้งหนี้ในเดือนอื่นจะเป็นวันที่เดียวกันกับรอบการออกใบแจ้งหนี้รอบแรก คุณสามารถตัดสินใจหยุดใช้แอพพลิเคชันหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้เมื่อใดก็ได้ หากคุณตัดสินใจหยุดหรือยกเลิกการใช้บริการ คุณสามารถทำได้จากในบัญชีผู้ใช้ของคุณในแอพพลิเคชัน บัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกยกเลิกในรอบการออกใบแจ้งหนี้ถัดไป เช่น หากคุณตัดสินใจยกเลิกในวันที่ 15 แต่อายุการรับบริการของคุณจะหมดลงในวันท่ี 1 ของเดือนต่อไป การยกเลิกจะมีผลในวันที่ 1

ความรับผิด

ซาบีแอพไม่มีความรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือข้อมูลสูญหายเนื่องจากไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชันได้ แม้ว่าซาบีแอพจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายนั้นแล้ว ซาบีแอพเป็นผู้จัดหาแอพพลิเคชันและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่มีการสูญเสียข้อมูล การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียกำไร หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ ซาบีแอพจะไม่ชดใช้เป็นมูลค่าเกินกว่าค่าบริการของคุณเป็นเวลา 6 เดือนไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม